ПСИХОЛОГИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И ЗА ДРУГИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА – ПОДРУЧЈА РАДА ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

https://www.youtube.com/watch?v=0t3y92dBuT8

АУТОРИ: Зоран Павловић, Оливер Тошковић, Ана Алтарас Димитријевић и Зорана Јолић Марјановић

ОДЛИКЕ УЏБЕНИКА

 • Аутори уџбеника су професори на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду.
 • Уџбеник је одобрен 2019. године и од тада се са успехом користи у настави.
 • Уврштен је у списак обавезне литературе за полагање пријемног испита.
 • Методичко-дидактичка апаратура прецизно је и функционално осмишљена и представља поуздани ослонац ученику за усвајање, обнављање и утврђивање изложеног градива.
 • Доследно, кроз цео уџбеник, ученици се, пре сваког поглавља, упућују у сврху и исходе учења материје која је ту изложена (Циљеви и исходи учења), а за само учење се, осим тога, мотивишу кратким уводним текстом у којем је описана одређена ситуација из реалног живота, и која, искуствено, упућује на садржај који ће у датом поглављу бити изложен (Психологија и свакодневни живот).
 • Осим јасно и прегледно изложене материје, језичким изразом примереним намењеном узрасту – структура сваке „лекције“ одговара динамичкој и интерактивној природи савремене наставе.
 • Питањима за размишљање подстичу се и развијају когнитивне способности ученика (логичко и критичко мишљење, проблемско пропитивање), и трасирају путеви за неговање и усмеравање интелектуалне (духовне, умне) радозналости ученика (Занимљива психологија, Психологија на „клик“, Психологија за радознал(иј)е).
 • Ваљаном усвајању, обнављању и утврђивању градива доприносе јасно истакнути методичко-дидактички елементи: Кључни појмови, Сажетак после сваке лекције, Кључне речи, Провери своје знање (Питања и задаци у три нивоа).
 • Сваку област прати списак пажљиво одабраних дела стручне литературе а на крају уџбеника се налази и Индекс појмова.
 • Одговара захтевима савремене наставе и по томе што прати актуелне тенденције образовања код нас и у свету тако што подржава и развија дигиталне компетенције ученика (Психологија на „клик“) – чиме упућује ученике на релевантне интернет изворе знања у вези са материјом која је у уџбенику изложена. Преко QR-кодова (за чије је коришћење ученику потребан тзв. паметни телефон), ученици су у могућности да погледају документарне снимке  експеримената значајних за развој психологије као науке, предавања и интервјуе значајних психолога, као и пажљиво одабране садржаје из света уметности о којима је реч у уџбенику.

ПСИХОЛОГИЈАУЏБЕНИК У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ за други разред гимназије и за други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација

ОДЛИКЕ УЏБЕНИКА

 • У потпуности одговара већ одобреном штампаном уџбенику, који се претходних неколико година са успехом примењује у настави.
 • Кретање (навигација) кроз уџбеник у електронском облику примерено је узрасту и предзнању ученика, лако је и једноставно.
 • Садржи пажљиво формулисане интерактивне задатке после сваког поглавља – који, посматрани у целини, премрежују програмом предвиђени садржај, и у оптималној мери омогућавају остваривање предвиђених исхода. На крају уџбеника је дат и Завршни тест са интерактивним задацима. Сви задаци имају повратну информацију о тачности одговора и погодни су и за рад на часу и за самостални рад ученика код куће.
 •  Психологија на „клик – веома је вредан, иновативан и функционалан методичко-дидактички елемент уџбеника који упућује ученике на релевантне интернет изворе знања у вези са материјом која је у уџбенику изложена. У штампаном уџбенику се остварује преко QR-кодова (за чије је коришћење ученику потребан тзв. паметни телефон), а у електронском је поменути приступ још једноставнији и лакши.

Уџбеник је (и у штампаном и у електронском облику) конципиран са свешћу о томе да је знање, само по себи, интердисциплинарно, те се тако од прве до последње његове странице успоставља интердисциплинарни однос са другим наукама и дисциплинама, као и са уметностима (књижевношћу, музиком, позориштем, филмом). Уз обиље пробраних ликовних прилога, такав приступ ученику на најбољи начин приближава схватање психологије као науке и њене улоге у вези са личношћу човека и његове позиције и улоге у породици, друштву и, коначно, у свету у целини.  Ученик се на тај начин мотивише за стицање знања из различитих области (и за међупредметну корелацију), али и за поимање сврхе и непроцењиве улоге коју психологија и психолошко саветовање имају и за појединца и за читаво друштво.

Уџбеник Психологија у целини представља незаобилазно наставно средство за усвајање програмом предвиђених садржаја и исхода за предмет Психологија и узраст ученика којима је намењен. Притом, он је и више од тога: драгоцени приручник ученицима и наставницима и водич кроз осетљиви период адолесценције и одрастања, усмерен на развијање и неговање свести о непроцењивој вредности хуманистичких принципа, те остваривања хуманих односа и одговорности у свету који нас окружује.

https://www.youtube.com/watch?v=fjvny6EYzho