УЏБЕНИК ЛАТИНСКОГ ЈЕЗИКА AIN TŪ? 

Ain tū?

Аутори: Војин Недељковић, Маријана Бакић, Јелена Савић

Уџбеник латинског језика за први разред гимназије:

 • заснован на принципима и искуствима латинске наставе у савременој школи,
 • прилагођен новим програмима Министарства просвете,
 • осетљив према нарочитом положају латинске наставе у склопу гимназијског курикулума,
 • погодан за повезивање наставе латинског с наставом матерњег језика, страних језика и историје,
 • заснован на стварним елементима класичне цивилизације,
 • окренут поступној презентацији основног латинског лексикона  и функционалном и иновативном излагању граматике,
 • обогаћен разноврсним и издашним вежбањима,
 • функционално ликовно-графички обликован, уз сврсисходне илустрације,
 • допуњен систематском подршком разговору и истраживању, те индивидуалним и групним активностима различитих врста на разним нивоима интересовања.

Према садржају и методи, уџбеник латинског језика Ain tū? представља корак напред и иновацију у приступу настави латинског језика.

+ ПОСЕБНА СТРУЧНА ПОДРШКА ЗА НАСТАВНИКА

• Приручник са годишњим и оперативним плановима и дневним припремама

УЏБЕНИК У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

У потпуности одговара већ одобреном штампаном уџбенику, који се претходних неколико година са успехом примењује у настави.

 • Кретање (навигација) кроз уџбеник у електронском облику примерено је узрасту и предзнању ученика, лако је и једноставно.
 • Садржи пажљиво формулисане интерактивне задатке после сваког поглавља – који, посматрани у целини, премрежују програмом предвиђени садржај, и у оптималној мери омогућавају остваривање предвиђених исхода. Сви задаци имају повратну информацију о тачности одговора и погодни су и за рад на часу и за самостални рад ученика код куће.