Нови, одобрени уџбенички комплет – Математика и Збирка задатака за 5. разред основне школе

Аутори: Радица Каровић, Сузана Ивановић, Душан Мијајловић

Уџбенички комплет  је написан у складу са савременим потребама наставе и има за циљ да код ученика пробуди и продуби жељу за самосталним истраживањем и  стицањем знања.

У уџбенику, кроз пажљиво одабране мотивационе  примере на почетку сваке лекције којима се подстиче развој међупредметних компетенција, а узимајући у обзир претходна знања и искуства из реалног живота ученика, уводе се нови појмови. 

Свака лекција, као посебна наставна јединица, садржи део у коме ученици имају прилику да увежбају нове појмове уз понуђену помоћ, упућивањем на различите изворе информација чиме се  оснажује компетенција за учење. На крају лекције је кратак тест за  проверу стеченог знања. Поред тога, уџбеник садржи  пројектне задатке.

Збирка задатака прати уџбеник у којима су задаци градирани и означени по својој сложености. На крају сваке теме су тестови израђени на три нивоа постигнућа. 

Одабир задатака , од најједноставнијег до проблемског, омогућава индивидуалан приступ сваком ученику.